A Kongregáció irányelvei és alapelvei

Irányelvek az Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek Kongregáció intézményeiben dolgozó világi munkatársak számára

Aszerint, hogy ki-ki milyen lelki ajándékot kapott, legyetek egymásnak szolgálatára,
hogy Isten sokféle kegyelmének jó letéteményesei legyetek.“1 Pt 4,10

Mint az Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek Kongregáció intézményében nővérek és munkatársak által alkotott közösség, elkötelezettek vagyunk a keresztény emberi értékek mellett.

Ezek olyan értékek, amelyek Jézus Krisztus, a világ Megváltója evangéliumában tárulnak fel, és amelyeket alapítónőnk, boldog Mária Alfonza karizmájában és életében bíztak ránk.

Mi mindannyian a létünkkel és tevékenységünkkel szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy ezek az értékek ma is éljenek és megvalósuljanak. Ennek érdekében a következő elvek irányítanak bennünket:

KERESZTÉNY ÉRTÉKEK

Arra törekszünk, hogy intézményeinkben a bizalom, az elismerés, a szeretet, az odafigyelés, az őszinteség, az átláthatóság és az összetartozás légkörét teremtsük meg. Munkatársainktól elvárjuk, hogy támogassák az alapvető keresztény értékeket.

EMBERI MÉLTÓSÁG

Az Isten képmására teremtett, és Jézus Krisztus által megváltott minden emberi lényt a maga teljességében és egyediségében látunk. Tiszteljük minden ember szabadságát és méltóságát az élet minden szakaszában, és védjük az életet a kezdetétől a végéig, nemre, korra, vallásra, nemzetiségre, származásra és társadalmi helyzetre való tekintet nélkül. Így járulunk hozzá az emberek értelmes életéhez.

KÜLDETÉSÜNK SZELLEMÉBEN VALÓ CSELEKVÉS

Küldetésünk az élet szolgálata. Gondoskodunk a szegényekről, a rászorulókról, a betegekről, a perifériára szorult, elhanyagolt gyermekekről és családokról, valamint az irányvesztett fiatalokról.

Védjük, támogatjuk, motiváljuk és bátorítjuk a gyerekeket és a fiatalokat, hogy kibontakoztathassák képességeiket, és öntudatos, felelősségteljes személyiséggé váljanak.

FELELŐSSÉG A TEREMTÉSÉRT

Tisztában vagyunk a teremtés iránti felelősségünkkel. Kötelesek vagyunk a természeti erőforrásokat felelősségteljesen felhasználni és védeni a teremtést és az életkörnyezetünket a jövő generációi számára. Szeretnénk hozzájárulni egy igazságosabb és békésebb világhoz.

SZEMÉLYES ÉS SZAKMAI KOMPETENCIA

Fontosnak tartjuk személyes és szakmai fejlődésünket. Készek vagyunk új erőforrások felfedezésére, művelésére és fejlesztésére.
Nyitottak vagyunk a találkozásokra és a jó kapcsolatokra, valamint törekszünk az emberi közösség megerősítésére.
Együttműködő vezetési stílusra törekszünk és támogatjuk a jó közös munkát, ami segíti mindennapi tevékenységünket és személyes fejlődésünket.

Valamennyi munkatárs együttesen is felelős azért az arculatért, amit az intézmény kifelé mutat.

Alapelvek az Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek Kongregáció világi munkatársakkal való együttműködésében

Aszerint, hogy ki-ki milyen lelki ajándékot kapott,
legyetek egymásnak szolgálatára,
hogy Isten sokféle kegyelmének jó letéteményesei legyetek.“ 1 Pt 4,10

Mint az Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek Kongregációja intézményeiben
nővérekből és alkalmazottakból álló közösség
elkötelezettek vagyunk a keresztény emberi értékek mellett.
Ezek olyan értékek, amelyek Jézus Krisztus, a világ Megváltója evangéliumában tárulnak fel, és melyeket alapítónőnk, boldog Mária Alfonza karizmájában és életében bíztak ránk.

Mi mindannyian létünkkel és tevékenységünkkel szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy ezek az értékek ma is éljenek és megvalósuljanak.

Jézus Krisztusra, a világ Megváltójára irányuló tekintetünk

„Jézus Krisztus, az Ő megtestesülése, élete, kereszthalála és feltámadása által lett az emberiség Megváltója, kiapadhatatlan forrása minden kegyelemnek, amelyet Isten irgalma ajándékoz nekünk.” K 2
Jézus Krisztus, és az Ő üzenete vezérel bennünket. Ő a példaképünk életünkben és az emberek szolgálatában.
Alapítónkat, boldog Eppinger Mária Alfonzát mélyen áthatotta a megváltás misztériuma, és Jézus megbízása alapján nyitott értelemmel és éber szívvel ismerte fel korának szükségleteit, és tette kézzelfoghatóvá az emberek számára Isten végtelen szeretetét és irgalmát. Az ő példája erőt és bátorságot ad nekünk ahhoz, hogy megfelelő választ adjunk a kor szükségleteire és az emberek igényeire.

 Az emberekre irányuló tekintetünk

Az embereket egész mivoltukban és egyediségükben látjuk. A keresztény emberkép alapján tiszteletben tartjuk minden ember szabadságát és méltóságát az élet minden szakaszában, és védjük az életet a kezdetektől a végéig.
Nyitottak vagyunk a társadalom aktuális igényeinek kihívásaira. 
Előnyben részesítjük a szegényeket, rászorulókat és hátrányos helyzetűeket, valamint azokat, akiknek szükségleteivel senki sem törődik, előítéletek nélkül más kultúrájú, fajú és vallású személyekkel szemben.
Szeretnénk őket ösztönözni és képessé tenni arra, hogy megtalálják életük értelmét, és kézbe tudják venni annak irányítását.
Védjük, támogatjuk, és bátorítjuk a gyerekeket és a fiatalokat, hogy felismerjék talentumaikat, kibontakoztathassák képességeiket, fejlesszék tudásukat, öntudatos, felelősségteljes személyiséggé fejlődjenek, hogy később tudjanak a társadalomban a békéért, az igazságosságért, a társadalmi összetartásért és a teremtés védelméért dolgozni.

Tekintetünk a világra

Tudatában vagyunk a teremtés iránti felelősségünknek. Mint Isten teremtményei és képmásai kötelességünk a természeti erőforrások felelősségteljes felhasználása. Szeretnénk hozzájárulni a teremtés megőrzéséhez a jövő nemzedékei számára, és egy igazságosabb, békésebb világ felépítéséhez.

Tekintetünk önmagunkra

Fontosnak tartjuk személyes és szakmai fejlődésünket. Készek vagyunk saját erőforrásaink felfedezésére, ápolására és fejlesztésére. Az együtt és egymásért végzett tevékenységünkben szolgálatunkat és munkánkat értelmesnek éljük meg.
Nyitottságra és jó együttműködésre, megértésre, kölcsönös megbecsülésre, jóindulatra és kiengesztelődött együvé tartozásra törekszünk.
Támogatjuk a találkozásokat és a kapcsolatokat, teret adunk az emberi közösségnek. Nyitottak vagyunk minden ember felé, és készek vagyunk a velük való együttműködésre.
Kooperatív vezetési stílusra törekszünk. Minden munkatárs bele van vonva a munkaterületével kapcsolatos célok és döntések meghatározásába. A munkaköri leírások, valamint a kompetenciák és felelősségek delegálása lehetővé teszi a felelősségteljes és önálló munkavégzést.
Valamennyi munkatárs együttesen is felelős az arculatért,
amit az intézmény kifelé mutat.
Ezek az alapelvek boldog Mária Alfonza karizmájához való „hűség útját” mutatják be,
és küldetésünknek az Egyházban és a világban való megélésére ösztönöznek bennünket.
Az elvek a nem saját, és nem szerzetesi intézményben dolgozó nővérek munkájára is vonatkoznak.