23. október 2022 v Eisenstadte

V túto misijnú nedeľu Rakúska provincia slávi slávnosť Najsvätejšieho Vykupiteľa a rehoľné jubilea siedmich sestier o 10.00 hod. v kaplnke provinciálneho domu. Pri tejto sv. omši ďakujú sestry jubilantky Bohu za milosť povolania a za požehnanú službu v Kongregácii sestier Božského Vykupiteľa.

Hlavným celebrantom bol MMag. Stefan Ludwig Jahn, farár z Wulkaprodersdorfu a spolucelebrantom kňaz Franz Graf, ktorý denne slávi svätú omšu v provinciálnom dome. O hudobnú časť slávnostnej sv. omše sa svojimi umeleckými vystúpeniami postarali organista p. Kovács a profesor Bauer s trúbkou. So sestrami jubilantkami spolu ďakujú pri slávnostnej bohoslužbe sestry provinciálneho domu, Theresianumu, Steinbergu a generálne vedenie.

Provinciálna predstavená sr. Consolata pred začiatkom svätej omše pozdravila sláviace spoločenstvo. Pri ukončení sv. omše sestrám zablahoželala v príhovore generálna predstavená sr. Johanna Vogl. Všetci účastníci sú pozvaní k spoločnému stolu.

Nech Boh žehná sestry jubilantky pri ich výročí a po celý život, aby kráčali po svojej ceste plní dôvery a vedeli, že ich vždy
a všade sprevádza láska Božského Vykupiteľa a obklopuje jeho blízkosť. Všetko najlepšie!

Fotografie