Patorácia povolaní a mládeže

POZVANÍ PO MENE

„Teraz však toto hovorí Pán, tvoj stvoriteľ, tvoj tvorca: po mene ťa zavolám, ty si môj.“ (Iz 43,1)

Sme presvedčené, že každá doba v histórii je Božou dobou. Dôverujeme, že Duch Svätý pôsobí aj v našej spoločnosti. Pevne veríme v aktuálnosť našej charizmy. Aj v našej postmodernej dobe existujú konkrétne príležitosti a kontaktné miesta pre ohlasovanie evanjelia a pre pozývanie, aby aj iní zdieľali náš život.

 

Aj dnes sme vyzývané k tomu, aby sme išli k mládeži. Zmysel mladých pre autonómiu a slobodu spolu s hľadaním autentických vzťahov má byť pre nás veľkou výzvou. Naším prvoradým cieľom je sprevádzať mladých ľudí, aby pochopili a zažili, ako môžu nájsť svoju autentickú slobodu v živote, ktorá je vlastná ľudskej osobe. To si vyžaduje otvorenie vzťahu pre svoje vlastné dejiny, také aké sú, ako aj pre ostatných, pre svet a pre Boha. Na tomto základe môžeme postaviť ponuku a sprevádzanie pri hľadaní povolania u mladých.                                                                                                            

Pastoračná starostlivosť o mladých ľudí a o povolania sa začína jasným a pôsobivým ohlasovaním, dozrieva v ponuke zo strany našej kongregácie a zároveň je to sprevádzanie pri starostlivom rozlišovaní, ktoré daná osoba rešpektuje.

Naše sestry pracujú medzi mladými ľuďmi v našich vlastných inštitúciách a usilujú sa spájať pastoráciu mládeže s pastoráciou povolaní, v otvorenosti voči rôznym cirkevným udalostiam. Cítia sa vyzývané, aby išli k mladej generácii s jasnou a realizovateľnou ponukou.

Od nás sa vyžaduje, aby sme neustále kráčali po ceste autentického sesterského života, majúc na mysli našu identitu sestier Božského Vykupiteľa a svedectvo, ktoré máme vydávať, aby sme súčasne boli povolávajúcimi.