Laickí členovia

Spoločne na ceste s laickými členmi po stopách blahoslavenej Alfonzy Márie

V súčasnosti je príspevok laikov v živote Cirkvi nevyhnutný. Mnoho laikov sa chce podieľať na duchovnom bohatstve našej kongregácie. Uvedomujúc si, že táto otázka súvisí s dnešným narastajúcim hnutím v Cirkvi, naša Generálna kapitula v roku 1993 ju uznala ako výzvu Ducha Svätého a vyslovila sa za otvorenie kongregácie laikom.

Generálna kapitula v roku 1993 odporučila provinciám zvážiť konkrétne formy rozšíreného členstva. Prípravy sa v Maďarskej provincii uskutočnili už v roku 1993. Dňa 8. decembra 1994 sa uskutočnilo prvé prijatie členiek s oficiálnym názvom „Duchovné spoločenstvo Vykupiteľa“. V Slovenskej provincii bolo prvé prijatie 25. októbra 1997 s názvom „Duchovná rodina“ a v Americkej provincii 12. januára 2003 s oficiálnym názvom „Associates“.

Počas ďalších rokov počet laických členov vždy narastal. K 31. decembru 2020 má Maďarská provincia 22 členov, Slovenská provincia 555 členov a Americký región 32 členov. Naši laickí členovia sa usilujú v duchu charizmy blahoslavenej Alfonzy Márie Eppingerovej   podávať dnešnému svetu odpoveď svojím kresťanským životom. Osobitne a nenahraditeľne prispievajú k dobru Cirkvi a sú znakom nádeje a lásky pre svet. Členovia sa usilujú o to, aby kresťanský duch prenikal ich vlastnú rodinu a pracovisko. Navštevujú chorých, starších a osamelých ľudí doma i v nemocniciach a vypomáhajú vo farnostiach. Žijú podľa stanov a na znak spolupatričnosti nosia malý krížik. Mesačné stretnutia majú pevný duchovný program. Každý rok majú možnosť vykonať si duchovné cvičenia a ponúka sa im aj ďalšia duchovná pomoc.

Sv. Ján Pavol II. v posynodálnom apoštolskom liste Vita Consecrata v bode 54 píše: „Dnes veľa inštitútov, často pod vplyvom nových okolností, prichádza k presvedčeniu, že laici môžu mať účasť na ich charizme. Pozývajú ich preto k hlbšej účasti na duchovnosti a poslaní daného inštitútu.“ Toto potvrdenie, že počúvame výzvy Cirkvi a dneška, nás robí šťastnými a dáva nám istotu.


Associates v Elisabeth,
USA (ženy, muži)
Kontakt:
Divine Redeemer
Motherhouse
999 Rock Run Road
Elizabeth , PA 15037
Tel: 412- 751- 8600/8601
E-Mail: sdrarusa@gmail.com
Skupina: Elisabeth


SLOVENSKO (len ženy)
Duchovná rodina SDR
Kontakt:
Slovenská provincia SDR
Zimná 66
SK-052 01 Spišská Nová Ves
Tel: +421 53 44 11 934
E-Mailsdr.provincia@rehole.sk
13 skupín: Bratislava, Košice, Levoča, Nesvady,
Raslavice, Rohov, Snina, Spišská Nová Ves, Spišské
Vlachy, Straník, Topoľčany, Vrícko, Umaň (Ukrajina)

 

Maďarsko (len ženy)
Duchovné spoločenstvo Vykupiteľa
Kontakt:
SZENT ANNA HÁZ (tartományi központ)
Horánszky u. 17
H-1085 Budapest
Tel: +36 06-1/3384782
E-Mail: megvaltosnoverek@freemail.hu
2 skupiny: Budapešť, Piliscsaba