Smernica a usmernenia Kongregácie

Smernica pre laických spolupracovníkov v zariadeniach Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa

Podľa toho, kto aký dar dostal, slúžte si navzájom ako dobrí správcovia mnohotvárnej Božej milosti. 1 Pt 4,10

Ako spoločenstvo sestier a zamestnancov v zariadení Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa sa hlásime ku kresťanským humánnym hodnotám.
Sú to hodnoty zjavené v evanjeliu Ježiša Krista, Vykupiteľa sveta, a zverené nám v charizme a živote našej zakladateľky, blahoslavenej Alfonzy Márie.
Svojím bytím a konaním chceme všetci prispieť k tomu, aby sa tieto hodnoty dnes žili a uskutočňovali. Preto sa riadime nasledujúcimi zásadami:

KRESŤANSKÉ HODNOTY

V našich zariadeniach sa usilujeme vytvárať atmosféru dôvery, uznania, lásky, všímavosti, úprimnosti, transparentnosti a spolupatričnosti. Od našich zamestnancov očakávame, že budú podporovať základné kresťanské hodnoty.

ĽUDSKÁ DÔSTOJNOSŤ

Stvorení na Boží obraz a vykúpení Ježišom Kristom, vidíme každú ľudskú bytosť v jej celistvosti a jedinečnosti. Rešpektujeme slobodu a dôstojnosť každého človeka vo všetkých obdobiach života a chránime život od začiatku do konca, bez ohľadu na pohlavie, vek,
náboženstvo, národnosť, pôvod a sociálne postavenie. Takto prispievame k zmysluplnému životu ľudí.

KONANIE V ZMYSLE NÁŠHO POSLANIA

Naším poslaním je slúžiť životu. Staráme sa o chudobných, núdznych, chorých, marginalizovaných, zanedbávané detí a rodiny a dezorientovaných mladých ľudí.
Chránime, podporujeme, motivujeme a povzbudzujeme deti a mladých ľudí, aby rozvíjali svoj potenciál a vyrástli v sebaisté, zodpovedné osobnosti.

ZODPOVEDNOSŤ ZA STVORENIE

Sme si vedomí našej zodpovednosti voči stvoreniu. Sme povinní zodpovedne využívať prírodné zdroje a chrániť stvorenie a naše životné prostredie pre budúce generácie. Chceme prispieť k spravodlivejšiemu a pokojnejšiemu svetu.

OSOBNÁ A ODBORNÁ SCHOPNOSŤ

Ceníme si náš osobný a profesionálny rozvoj. Sme pripravení objavovať, pestovať a rozvíjať nové zdroje sily Sme otvorení stretnutiam a dobrým vzťahom a usilujeme sa posilňovať ľudské spoločenstvo. Snažíme sa o kooperatívny štýl vedenia a podporujeme dobrú spoluprácu, ktorá nám pomáha v každodennej práci a pre osobný rozvoj.

Všetci zamestnanci sú tiež spoločne zodpovední za obraz, ktorý zariadenie podáva navonok.

Usmernenia Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa pre spoluprácu s laickými spolupracovníkmi

Podľa toho, kto aký dar dostal, slúžte si navzájom ako dobrí správcovia mnohotvárnej Božej milosti.1 Pt 4,10

Ako spoločenstvo sestier a zamestnancov v zariadení Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa sa hlásime ku kresťanským humánnym hodnotám.

Sú to hodnoty zjavené v evanjeliu Ježiša Krista, Vykupiteľa sveta, a zverené nám v charizme a živote našej zakladateľky, blahoslavenej Alfonzy Márie.

Všetci chceme prispieť svojím bytím a konaním k tomu, aby sme tieto hodnoty žili a uskutočňovali.

Náš pohľad zameraný na Ježiša Krista, Vykupiteľa sveta

„Ježiš Kristus Vykupiteľ človeka je svojím vtelením, životom, smrťou na kríži a zmŕtvychvstaním nevyčerpateľným prameňom všetkých darov milostí, ktoré sú nám darované Božím milosrdenstvom.“ K 2

Orientujeme sa na Ježiša Krista a jeho posolstvo. Je naším príkladom pre náš život a pre našu službu ľuďom.

Náš zakladateľka, blahoslavená Alfonza Mária Eppingerová, bola hlboko preniknutá tajomstvom vykúpenia a na základe Ježišovho poverenia rozpoznala potreby svojej doby s otvorenou mysľou a bdelým srdcom a urobila ľuďom hmatateľnú Božiu nekonečnú lásku a milosrdenstvo. Jej príklad nám dáva silu a odvahu primerane reagovať na potreby doby a potreby ľudí.

Náš pohľad na ľudí

Vidíme ľudí v ich celistvosti a jedinečnosti. Vychádzajúc z kresťanského obrazu človeka, rešpektujeme slobodu a dôstojnosť každého človeka vo všetkých obdobiach života a chránime život od začiatku až do konca.

Sme otvorené výzvam a súčasným potrebám spoločnosti. Uprednostňujeme chudobných, núdznych, znevýhodnených a tých, o ktorých potreby nie je postarané, bez toho, aby boli dotknuté osoby iných kultúr, rás a náboženstiev. Chceme ich povzbudiť a umožniť im nájsť zmysel života a vyrovnať sa s ním.

Chránime, podporujeme a povzbudzujeme deti a mladých ľudí, aby objavovali svoj talent a rozvíjali svoje schopnosti a vedomosti, aby naplno rozvinuli svoj potenciál a vyrástli tak v sebaisté a zodpovedné osobnosti, aby sa potom mohli angažovať v spoločnosti za mier, spravodlivosť, uplatňovať sociálnu súdržnosť a ochranu stvorenia.

Náš pohľad na svet

Sme si vedomí našej zodpovednosti voči stvoreniu. Ako bytosti a obrazy Boha sme povinní zodpovedne využívať prírodné zdroje. Chceme prispieť k zachovaniu stvorenia pre budúce generácie a k budovaniu spravodlivejšieho a pokojnejšieho sveta.

Náš pohľad na nás

Ceníme si náš osobný a profesionálny rozvoj. Sme pripravení objavovať, pestovať a rozvíjať naše vlastné zdroje síl. V spolupráci a jeden pre druhého vnímame našu službu a našu prácu ako zmysluplnú.

Snažíme sa o otvorenosť a dobrú spoluprácu, o porozumenie, vzájomné ocenenie, dobrú vôľu a zmierenú spolupatričnosť.

Podporujeme stretnutia a vzťahy a vytvárame priestory pre ľudské spoločenstvo. Sme otvorení voči všetkým ľuďom a ochotní s nimi spolupracovať.

Snažíme sa o kooperatívny štýl riadenia. Všetci zamestnanci sú zapojení do stanovovania cieľov a rozhodnutí týkajúcich sa ich pracovnej oblasti. Stanovenie úloh a delegovanie kompetencií a zodpovedností umožňujú zodpovednú a samostatnú prácu.

Všetci zamestnanci sú tiež spoločne zodpovední za obraz, ktorý zariadenie podáva navonok.

Tieto usmernenia predstavujú „cestu vernosti“ charizme blahoslavenej Alfonzy Márie a motivujú nás žiť naše poslanie v Cirkvi a vo svete.
Týkajú sa aj práce sestier v iných inštitúciách, nie rehoľných.