Poslanie

Poslanie / apoštolát

Sme v službe poslania, ktoré Kristus, Vykupiteľ, zveril svojej Cirkvi.  Naším špecifickým poslaním je ohlasovať všetkým ľuďom radostné posolstvo evanjelia, a tak mať účasť na diele vykúpenia a byť prorockým znamením pre tento svet. Naša kongregácia sa venuje predovšetkým pastorálnym, pedagogickým, charitatívnym a sociálnym úlohám. V duchu našej zakladateľky blahoslavenej Alfonzy Márie, Alžbety Eppingerovej, chceme slúžiť životu, ktorý je ohrozený. Rešpektujeme dôstojnosť človeka, ktorý je stvorený na Boží obraz a vykúpený Ježišom Kristom.


V našej výchovno-vzdelávacej práci sa usilujeme v duchu evanjelia kresťansky vychovávať deti a mládež a pomáhame im rozvíjať ich dary a osobnosť, aby sa integrovali do spoločnosti a pozitívne ju spoluvytvárali.


Zasadzujeme sa za pokoj, zmierenie, spravodlivosť a ochranu stvorenia ocenením každého človeka bez rozdielu rodu, veku, náboženstva, pôvodu a spoločenského postavenia. Starostlivo a zodpovedne zaobchádzame s darmi stvorenia, ktoré nám
zveril Boh.

Naša prednostná starostlivosť patrí chudobným, chorým, starým, utláčaným a ľuďom na okraji spoločnosti, opusteným deťom a rodinám, mladým ľuďom bez orientácie a postihnutým.

Modlitba je prameňom nášho apoštolského pôsobenia. Každá sestra Božského Vykupiteľa má svoje poslanie až do smrti, a to v prijímaní ťažkostí veku, choroby a v apoštoláte modlitby.