Spiritualita

Spiritualita / Charizma

Naše povolanie ako sestier Božského Vykupiteľa nám dáva možnosť žiť dnes charizmu matky Alfonzy Márie. Sme povolané celý svoj život dať do služby vykúpenia. Náš život je založený na Božej láske, ktorá sa zjavila v Ježišovi Kristovi. To nás uschopňuje žiť z tajomstva vykúpenia v radosti a slobode. Našou úlohou je dať ľuďom okúsiť, že Kristovo spásonosné dielo sa napĺňa už teraz. 

 Charizmou matky Alfonzy Márie je rozjímať o tajomstve vykúpenia, z neho žiť a  pomáhať iným nájsť prístup k tomuto tajomstvu. Matka Alfonza Mária, nadchnutá Božou láskou, sa celou svojou bytosťou cíti Bohom osobne prijatá a spolu so všetkými ľuďmi ním milovaná. S neotrasiteľnou vierou sa otvára nekonečnej láske a Božiemu milosrdenstvu, ktoré sa zjavujú v Ježišovi Kristovi. Chce, aby ľudia okúsili, ako ich Boh veľmi miluje.

 

Zakladateľka dala kongregácii taký duchovný základ, ktorý má prenikať sestry: „Duch dcér Božského Vykupiteľa má byť Duchom Ježiša Krista. Celý ich život má byť nasmerovaný podľa tohto božského vzoru. Jeho Duch ich má celkom oživovať a tak úplne preniknúť, aby sa prejavoval vo všetkých ich slovách a skutkoch, aby každá sestra mohla povedať s apoštolom: ‚Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus‘ (Gal 2, 20), aby sa tak v celom jej bytí zjavoval život Ježiša Krista“ (porov. Prvé pravidlá 1, III).

Matka Alfonza Mária, bola hlboko preniknutá tajomstvom vykúpenia a vedela vycítiť, čo v životných pomeroch jej doby prekážalo dosiahnutiu opravdivého šťastia človeka. Ako odpoveď na potreby doby vyžadovala od svojich sestier, aby sa starali o chudobných, chorých a opustených a dbali pritom predovšetkým o spásu ľudí.