Rakúska provincia

Sídlo provincie sa nachádza v Eisenstadte. Dom ponúka sestrám možnosť vzdelávania, duchovných cvičení a oddychu. V provinciálnom dome žijú aj sestry v pokročilom veku. Citeľný pokles počtu sestier sa odzrkadľuje aj na počte rehoľných domov. Sestry žijú v šiestich spoločenstvách, z toho v troch našich vlastných rehoľných domoch. V Rakúskej provincii máme vlastné rehoľné apoštoláty v našich školách – vyučovanie a výchova –vykonávané už takmer iba laikmi.

Oblasť apoštolátov v našich vlastných dielach

Pomáhať mladým ľuďom zorientovať sa v živote vždy bol a bude dôležitým výchovným cieľom našich rehoľných škôl. Pre naše školy zostáva vždy v platnosti, že stredobodom je dobrá výučba. V školách chceme študentom poskytnúť komplexné, všestranné vzdelávanie a odovzdať im vedomosti a hodnoty, ktoré potrebujú, aby boli schopní v zodpovednosti sa aktívne podieľať na kultúrnom, náboženskom, politickom a ekonomickom živote našej spoločnosti.

 

Združenie škôl sestier Božského Vykupiteľa Theresianum Eisenstadt


Nová stredná škola

www.nms-theresianum.at

Vyššia hospodárska škola

Vyššie triedy reálneho gymnázia
s výučbou hudobných nástrojov
Odborná škola pre ekonomické povolania

www.theresianum-eisenstadt.at

Školy v Marianume v Steinbergu

 

Nová stredná škola sestier Božského Vykupiteľa                  

Dvojročná hospodárska škola sestier Božského Vykupiteľa

www.marianum.at

Oblasti apoštolátov v iných inštitúciách

Sestry pôsobia aj v nemocniciach a v domovoch dôchodcov, a to hlavne v pastorácii. Sú prítomné v nemocniciach Milosrdných bratov v Salzburgu a v Eisenstadte a v domove dôchodcov a opatrovateľskom dome v Rechnitzi.

Na stránku Rakúskej provincie